Wij bieden de kinderen zo veel mogelijk onderwijs op maat. Dit doen we door de ontwikkeling van kinderen nauwgezet te volgen.

We observeren en peilen regelmatig de leerdoelen samen met de kinderen. We respecteren als school de verschillen tussen de kinderen en houden hier ook bewust rekening mee.

Marjolein Matijsen is onze intern begeleider. Zij coördineert de zorg door het voeren van leerlingenbesprekingen met de groepsleerkrachten, onderhoudt contacten met interne en externe hulpverleners en instanties en is, indien nodig, aanwezig bij gesprekken met ouders over zorgtrajecten.  De groepsleerkracht is verantwoordelijk voor de zorg voor de leerlingen in zijn of haar klas. Ouders worden van een zorgtraject op de hoogte gebracht door de eigen leerkracht.

Passend Onderwijs is de naam voor hoe we er binnen het onderwijs voor zorgen dat alle kinderen de ondersteuning krijgen die ze nodig hebben. Wanneer we specialistische hulp nodig hebben bij de begeleiding van een leerling, kunnen we een beroep doen op het expertisecentrum Noordoostpolder. Vanuit het expertisecentrum werken orthopedagogen en andere specialisten op o.a. het gebied van dyslexie, hoogbegaafdheid en gedrag. We zoeken verbinding met verschillende instanties die binnen de school de ondersteuning samen met het team vormgeven.

Praktisch ingestelde leerling

Bij Aves kan ieder kind leren op zijn of haar eigen niveau en in eigen tempo. Tussen de 3 scholen van Ens is er een unieke samenwerking gestart. Kinderen die graag ‘leren met hun handen’, volgen praktisch onderwijs binnen en buiten de school en kunnen hier met hun handen en hun hart werken.

De praktijklessen zijn bedoeld om kinderen te laten ervaren hoe waardevol het is, wanneer je goed met je handen kunt werken. Er is bewust gekozen voor integratie van de drie scholen zodat de kinderen in het dorp, mogelijk toekomstige klasgenoten, elkaar kunnen ontmoeten en we de krachten van de 3 scholen kunnen bundelen.

De kinderen van Florescat gaan één dagdeel per week aan de slag. Ze gaan op bedrijvenbezoek bij verschillende bedrijven in Ens en kunnen zo de praktijk ervaren. In de weken daarna gaan ze rondom de opgedane kennis aan de slag met praktijkopdrachten. De opdrachten zijn gekoppeld aan de taal- en rekendoelen. Ze doen dit in het praktijklokaal in 1 van de scholen. Voor deelname aan de kenniswerkplaats is er een aanmeldingsprocedure.

Theoretisch ingestelde leerling

Passend onderwijs strekt zich ook uit tot de meer theoretisch ingestelde leerlingen. Om op een effectieve manier aan te sluiten op de ontwikkelingsvoorsprong is het essentieel dat het signaleren van meerbegaafde kinderen plaats vindt vanaf groep 1-2. Op de Horizon is er een coördinator begaafdheid aanwezig. Op onze school is dat Sandrijn Hameetman. De coördinator begaafdheid is geschoold en gespecialiseerd in het herkennen en ondersteunen van (hoog)begaafde leerlingen, en ook de ondersteuning van leerkrachten in het onderwijs aan meerpresteerders.

Deze leerlingen komen in aanmerking voor een verkorte instructie en het maken van de minimale hoeveelheid basisstof. De tijd die bespaard wordt met verkorte instructie en minimum basisstof komt ten goede aan het maken van verrijkingswerk op een hoger niveau. De leerkracht geeft dit aan op de dagtaak of extra weektaak. Dit schooljaar gaan we een pilot draaien met de 3 scholen in Ens.  Kinderen kunnen met gelijkgestemden werken met projecten in de bovenschoolse plusgroep. De groep wordt begeleid door een leerkracht met expertise op meer- en hoogbegaafdheid.  Voor hoogbegaafde leerlingen uit de groepen 6, 7 en 8 is er een bovenschoolse plusklas. Op advies van school kunnen leerlingen aangemeld worden voor deze plusklas. Voor plaatsing vindt een screening en intakegesprek plaats.

Ondersteuning taalontwikkeling

Ons team is geschoold in het begeleiden van kinderen met een Taalontwikkelingsstoornis en begeleiding bij slechthorendheid. In samenwerking met Kentalis krijgen de leerlingen met een arrangement een passend aanbod op onze school.

We volgen de leesontwikkeling bij kinderen met het protocol leesproblemen en dyslexie. We kiezen voor een preventieve aanpak door vroegtijdig te ondersteunen. Mocht er onderzoek naar dyslexie nodig zijn dan kan zowel onderzoek als behandeling op school plaatsvinden.

Kinderen met NT2 onderwijs krijgen de kans om met kleine groepjes onder begeleiding communicatieve vaardigheden te oefenen. Er is een samenwerking met Carrefour Opstap om ouders thuis te ondersteunen met de taalontwikkeling. Binnen Aves is een school voor een specifiek aanbod in het eerste jaar bij nieuwkomers.