Wij bieden de kinderen zo veel mogelijk onderwijs op maat. Dit doen we door de ontwikkeling van kinderen nauwgezet te volgen.

We observeren en peilen regelmatig de leerdoelen samen met de kinderen. We respecteren als school de verschillen tussen de kinderen en houden hier ook bewust rekening mee.

Marjolein Matijsen is onze intern begeleider. Zij coördineert de zorg door het voeren van leerlingenbesprekingen met de groepsleerkrachten, onderhoudt contacten met interne en externe hulpverleners en instanties en is, indien nodig, aanwezig bij gesprekken met ouders over zorgtrajecten.  De groepsleerkracht is verantwoordelijk voor de zorg voor de leerlingen in zijn of haar klas. Ouders worden van een zorgtraject op de hoogte gebracht door de eigen leerkracht.

Passend Onderwijs is de naam voor hoe we er binnen het onderwijs voor zorgen dat alle kinderen de ondersteuning krijgen die ze nodig hebben. Wanneer we specialistische hulp nodig hebben bij de begeleiding van een leerling, kunnen we een beroep doen op het expertisecentrum Noordoostpolder. Vanuit het expertisecentrum werken orthopedagogen en andere specialisten op o.a. het gebied van dyslexie, hoogbegaafdheid en gedrag. We zoeken verbinding met verschillende instanties die binnen de school de ondersteuning samen met het team vormgeven.

Meerpresteerders

Alle leerlingen op onze school verdienen zorg en aandacht. Passend onderwijs strekt zich dus ook uit tot de meerbegaafde leerlingen. Om op een effectieve manier aan te sluiten op de ontwikkelingsvoorsprong is het essentieel dat het signaleren van meerbegaafde kinderen plaats vindt vanaf groep 1-2. Op de Horizon is er een coördinator begaafdheid aanwezig. Op onze school is dat Sandrijn Hameetman. De coördinator begaafdheid is geschoold en gespecialiseerd in het herkennen en ondersteunen van (hoog)begaafde leerlingen, en ook de ondersteuning van leerkrachten in het onderwijs aan meerpresteerders.

Meerpresteerders hebben vaak genoeg aan een korte instructie om effectief aan het werk te kunnen. Kinderen moeten in staat zijn dit zelf aan te geven. De leerlingen komen in aanmerking voor het maken van de minimale hoeveelheid basisstof. De tijd die bespaard wordt met verkorte instructie en minimum basisstof komt ten goede aan het maken van verrijkingswerk op een hoger niveau. De leerkracht geeft dit aan op de dagtaak of extra weektaak.

Vanaf de middenbouw kunnen de kinderen met gelijkgestemden werken met projecten binnen Acadin. Met deze opdrachten ervaren ze dat er ook dingen zijn die ze niet zomaar kunnen; ze moeten zich er echt voor inspannen. Dit heeft vaak een gunstig effect op hun werkhouding en motivatie. De Acadingroep wordt wekelijks begeleid door een ambulante leerkracht.

Voor hoogbegaafde leerlingen uit de groepen 6, 7 en 8 is er een bovenschoolse plusklas. Op advies van school kunnen leerlingen aangemeld worden voor deze plusklas. Voor plaatsing vindt een screening en intakegesprek plaats. Op basis hiervan bepaalt de toelatingscommissie wie er wel en niet geplaatst worden. De plusklas met leerlingen vanuit verschillende basisscholen komt één ochtend per week bij elkaar voor een gericht uitdagend programma. Daarnaast krijgen de kinderen huiswerk mee waar zij op school en/of thuis aan werken.

Ondersteuning taalontwikkeling

Ons team is geschoold in het begeleiden van kinderen met een Taalontwikkelingsstoornis en begeleiding bij slechthorendheid. In samenwerking met Kentalis krijgen de leerlingen met een arrangement een passend aanbod op onze school.

We volgen de leesontwikkeling bij kinderen met het protocol leesproblemen en dyslexie. We kiezen voor een preventieve aanpak door vroegtijdig te ondersteunen. Mocht er onderzoek naar dyslexie nodig zijn dan kan zowel onderzoek als behandeling op school plaatsvinden.

Kinderen met NT2 onderwijs krijgen de kans om met kleine groepjes onder begeleiding communicatieve vaardigheden te oefenen. Er is een samenwerking met Carrefour Opstap om ouders thuis te ondersteunen met de taalontwikkeling. Binnen Aves is een school voor een specifiek aanbod in het eerste jaar bij nieuwkomers.