De kinderen krijgen de ruimte om spelenderwijs hun omgeving te verkennen, te begrijpen en zo te leren. De kleutergroepen werken met rijke wereld oriënterende thema’s met methodes als bron. De thema’s zijn een leidraad voor creatieve opdrachten, taal, muziek, spel, beweging en voorbereidend rekenen en lezen. Hierbinnen worden de kerndoelen nagestreefd. Het onderzoekend leren krijgt binnen het kleuteronderwijs ene duidelijke rol. De leefwereld van onze leerlingen wordt steeds verder verkend en vergroot.

In principe werken we in heterogene groepen, waarbij kinderen leren van elkaar. We gebruiken de methodes als bron. Onze lesmethodes zijn erop gericht om leerlingen te prikkelen, nieuwsgierig te maken en vooral veel zelf te laten ervaren en ontdekken. Dit vanuit de wetenschap dat wanneer leerlingen zelf actief zijn, ze zich sneller ontwikkelen en ze ook de leerstof beter begrijpen en langer onthouden.

We volgen de leerlijnen binnen de vakgebieden. De kinderen leren aan de hand van duidelijke leerdoelen en leren samen met de leerkracht aan te geven hoe ze hierin vorderen. We richten ons op de groei en ontwikkeling van de leerling en maken dit zichtbaar voor de leerlingen. We komen tegemoet aan de onderwijsbehoeften. We maken daarbij gebruik van dagtaken in de onderbouw en weektaken in de bovenbouwgroepen, waarbij de instructietafel voor verlengde instructies door de groepsleerkracht wordt ingezet.

Interactief en samenwerkend leren heeft een belangrijke plek in ons weekrooster. In de groepen 3 t/m 8 besteden we ongeveer 70 % van de beschikbare tijd aan de vakken taal, lezen en rekenen. We gebruiken hierbij de kerndoelen als leidraad voor ons onderwijs.

Het onderwijs richt zich op meerdere ontwikkelingsgebieden:

  • cognitieve ontwikkeling en kennisvergaring (methoden cognitieve vakken)
  • sociaal-emotionele ontwikkeling (identiteitsonderwijs en Kanjertraining)
  • creatieve ontwikkeling (Creatief denken, ontdekkend leren en aanbieden creatieve vakken)
  • burgerschap (we willen onze kinderen voorbereiden op een steeds sneller veranderende samenleving waarbij duurzaamheid voor onze planeet, kennis en cultuur, integratie belangrijke thema’s zijn).

Hierbij wordt het onderwijs zodanig ingericht dat de leerlingen zoveel mogelijk een ononderbroken ontwikkelingsproces kunnen doorlopen. Binnen de Horizon hebben we als extra speerpunt dat het onderwijs zoveel mogelijk wordt afgestemd op de voortgang in de ontwikkeling van de leerlingen. De Horizon profileert zich door middel van ‘brede school’ als het gaat om leerlingenzorg. Passend onderwijs heeft nadrukkelijk een prominente plaats binnen ons onderwijs. Uiteraard is de geboden zorg afhankelijk van de grootte en problematiek van een groep kinderen.