Op alle Aves scholen wordt het stichtingsbeleid besproken op team- en medezeggenschap niveau. Het eigen schoolbeleid wordt besproken en vastgesteld door het team in samenspraak met de directeur. Dit eigen beleid is terug te vinden in de beleidsstukken van de school. De Medezeggenschapsraad (MR) houdt zich binnen de school bezig met de wettelijke medezeggenschapstaken, al dan niet instemming- en adviserend recht. De vergaderingen zijn openbaar en de data staan in de jaarkalender. De goedgekeurde notulen van de laatste vergadering staan op de site van de school. De overige notulen zijn op te vragen bij de secretaris. De MR adviseert de directeur bij het uitzetten van nieuw beleid en bij het evalueren van het beleid.

Tijdens de jaarvergadering wordt verslag gedaan van de verschillende onderwerpen die aan bod zijn geweest.

Voorzitter:

Herman van den Hengel (namens de ouders)

Secretaresse:
Karin Davids (namens de ouders)

Algemeen lid:
Ilona Sluyter* (namens personeel)

Algemeen lid:
Coringe Koomen (namens personeel)

*Tijdelijke vervanging

Helma Lohues (namens personeel)

De verbinding tussen ouders, team en directie