Overal waar gewerkt wordt gaat wel eens wat mis of loopt het niet zoals bedoeld of gepland. Dat is op onze school niet anders. Wij vinden het belangrijk dat een klacht op de juiste manier wordt behandeld. We hopen uw klacht binnen de school op te lossen. Bespreekt u daarom uw klacht eerst met de leerkracht of andere medewerker waar de klacht ontstaan is. Als u er samen niet uitkomt, dan kunt u contact opnemen met onze interne contactpersoon. Deze persoon is aanspreekpunt voor leerlingen, ouders en personeel bij klachten.

Onze interne contactpersoon is: Marjolein Matijsen. Mocht er geen oplossing gevonden worden en blijft de klacht bestaan, dan neemt u contact op met de klachtencoördinator van Aves. Voor Aves is dit Manon Negerman (Zorggroep ONL) telefoonnummer 0527-630391 of 06-37003342, m.negerman@zorggroep-onl.nl

Op school geldt sinds 1 augustus 1998 tevens een officiële klachtenregeling. Dit is een klachtenregeling voor alle soorten klachten, dus ook op het gebied van ongewenste intimiteiten, discriminatie, agressie, geweld en pesten.
Er is voor alle scholen van Aves één klachtenregeling vastgesteld, waarin onder meer is vastgelegd, dat er op elke school minimaal een ‘Contactpersonen klachtenregeling’ is.

ICT (foto)

De ‘Contactpersonen klachtenregeling’ die per school benoemd is, functioneert als aanspreekpunt bij klachten. De contactpersoon is verplicht tot geheimhouding en kan bij de klacht bemiddelen en/of adviseren. De contactpersoon geeft u informatie over mogelijke vervolgstappen en advies.

De ‘Vertrouwenspersoon klachtenregeling’ gaat na of een klager geprobeerd heeft de klacht met de aangeklaagde, met de directeur van de betrokken school of met de stichting op te lossen. Als dat niet het geval is, zullen zij bekijken of eerst voor die weg gekozen kan worden. Indien noodzakelijk begeleidt de externe vertrouwenspersoon u met de klacht naar de klachtencommissie voor het Katholiek Onderwijs.

Centraal Meldpunt Vertrouwensinspecteur
Voor klachten over seksueel misbruik, seksuele intimidatie, extremisme, discriminatie en ernstig fysiek of geestelijk geweld kan contact worden opgenomen met het centrale meldpunt vertrouwensinspecteurs.

Privacy

Als ouder of verzorger moet je ervan uit kunnen gaan dat een school verantwoordelijk omgaat met de privégegevens van kinderen. Daarnaast hoort uiteraard de privacy van je zoon of dochter bij de school in goede handen te zijn. We vindt die privacy erg belangrijk. We doen er dan ook zoveel mogelijk aan om die te beschermen.

Het goed organiseren van die bescherming wordt steeds belangrijker. In de huidige digitale samenleving maakt ook de Horizon namelijk steeds meer gebruik van digitale leermiddelen. Dat doen we om ieder kind zo goed mogelijk op zijn of haar toekomst voor te bereiden. Bovendien groeien hiermee de mogelijkheden om op maat les te geven.

Binnen Aves zijn privacy-gedragsregels en afspraken vastgesteld om deze privégegevens en privacy te beschermen.

 

Informatiebeveiliging En Privacy

Informatiebeveiliging en privacy