Identiteit

De Horizon is een katholieke school. We ontlenen onze waarden en normen aan de bijbel. Denk hierbij aan solidariteit, verantwoordelijkheid, vertrouwen, samen vieren en respect hebben voor de ander en de omgeving. We werken samen met de parochie in ons dorp. Bij aanmelding vragen wij ouders onze katholieke identiteit te respecteren.

“Lachend de school in, lachend de school uit”.

Missie

“Lachend de school in, lachend de school uit”.
Bij de K.B.S. de Horizon draait alles om de leerlingen, om de kwaliteit van hun leven op school en de vorming van een hecht fundament voor hun latere sociaal en maatschappelijk leven.

Visie

‘Je bent goed zoals je bent…’ Op de Horizon worden leerlingen gestimuleerd zichzelf te zijn. Vanuit een veilige setting dagen wij de kinderen uit hun interesses en talenten te ontwikkelen en het maximale uit zichzelf te halen. Vanuit ons uitgangspunt dat kinderen met plezier naar school gaan. Intrinsieke motivatie, vanuit jezelf de wil tonen om te leren, is daarbij de basis. Als team zorgen wij voor de omstandigheden kinderen enthousiast te krijgen. “Lachend de school in en lachend de school uit”.

Wij bieden de kinderen zo veel mogelijk onderwijs op maat. Dit doen we door de ontwikkeling van kinderen nauwgezet te volgen. Door de juiste aandacht aan onze kinderen te geven, zorgen wij ervoor dat ieder kind zich optimaal kan ontwikkelen en ontplooien.

Basisvakken als rekenen en taal zijn bij ons belangrijk, maar persoonsvorming en sociale vorming zijn dat ook. We leren kinderen stevig in de schoenen te staan om ze zo goed mogelijk voor te bereiden op de maatschappij. De kinderen hebben een actieve rol in de les en gaan zelf op zoek naar oplossingen en antwoorden.

We stimuleren leerlingen zich te ontwikkelen tot zelfstandige, sociale en kritische persoonlijkheden, die de toekomst ‘achter de Horizon’ positief en met vertrouwen tegemoetzien.

‘Je bent goed zoals je bent…’

Onze kernwaarden

Plezier

Voor het welbevinden van alle mensen op onze school vinden we het belangrijk dat leerlingen en personeel met plezier kunnen werken. Dat bereiken we als iedereen zich veilig voelt en goed kan samenwerken. Als erkend Kanjerschool werken we structureel aan een veilig pedagogisch klimaat. We zoeken naar de juiste balans tussen inspanning en ontspanning. We streven naar een goede mix tussen werken en vieren. Er is ruimte voor initiatief en spontaniteit. Vanuit een onderzoekende houding leren met plezier. Uitdaging zien in het zoeken en vinden van oplossingen als basis voor een zelfstandige en zelfverzekerde houding.

Eigenaarschap

Eigenaarschap betekent dat de leer- en ontwikkelingsbehoefte van het kind uitgangspunt is. Denken vanuit het kind zelf dat mede bepaalt hoe zijn/haar eigen leerproces kan verlopen. We willen dat kinderen mede-eigenaar worden van hun talenten en leerproces. Leerlingen leren aan de hand van kring- en talentgesprekken. Met behulp van de leerkracht kan ieder kind eigen leerdoelen stellen en plannen. We respecteren als school de verschillen tussen de kinderen en houden hier ook bewust rekening mee.
Daarnaast stimuleren we onze leerlingen om verantwoordelijkheid te nemen en respect te hebben voor zichzelf en de ander.
We respecteren de mening van onze kinderen in de praktijk. Een mooi voorbeeld is onze leerlingenraad. Van iedere klas uit de midden- en bovenbouw zijn er twee kinderen die hun groep vertegenwoordigen. In onze leerlingenraad denken kinderen op democratische wijze mee met zaken die in onze school spelen.

Verbinding & vertrouwen

Wij vinden het belangrijk dat kinderen vertrouwen hebben in zichzelf én elkaar. Dat kinderen geloven in hun eigen kunnen. Het betekent niet dat je alles moet kunnen. Kinderen krijgen de mogelijkheid hun talenten op school te ontwikkelen en op eigen niveau en tempo aan hun verbeterpunten te werken. Vertrouwen hebben in jezelf en de ander zorgt voor een veilige sfeer en een positief leerklimaat. We durven elkaar aan te spreken. We geven op een opbouwende manier feedback. Dat is de basis van optimaal leren. Verbinding zoeken met elkaar vormt hierbij een belangrijke schakel. We stimuleren samenwerking tussen leerling, ouder en school. Daarnaast is ook de samenwerking met onze partners belangrijk. We denken hierbij aan de andere scholen in het dorp, de kinderopvang en het voortgezet onderwijs.

Toekomstplannen & ambities

De Horizon is een school in beweging. We zijn doorgaand bezig om ons verder te ontwikkelen. We spreken de gezamenlijke ambitie uit om alle leerlingen een plezierige basisschooltijd aan te bieden en kwalitatief goed onderwijs, zodat ze leren wat ze kunnen leren en leren wat ze moeten leren.

We nemen de kinderen mee in hun vorderingen en verwachtingen. Het team heeft een schoolplan gemaakt voor de komende vier jaar waarin tevens deze ambitie is beschreven.